Презентация на тему Методика конкретно-соціологічних досліджень

Викладач:  доктор філософії з економіки, доцент Лесік Ірина Миколаївна Соціологія та Тема 2. Методика конкретно-соціологічних дослідженьПлан1. Поняття, види, етапи проведення соціологічного дослідження.2. Програма соціологічного дослідження, її структура.3. Питання 1. Поняття, види, етапи проведення соціологічного дослідженняСоціологічне дослідження – це система логічно послідовних методологічних, методичних Залежно від складності й масштабу поставлених завдань :розвідувальне (пілотажне) описове аналітичне Розвідувальне дослідження – цепопереднє дослідження, що проводиться з метою перевірки, уточнення, всіх елементів основного дослідження та Описове дослідження –має на меті визначення структури, форми й характеру досліджуваного явища, охоплює досить великі сукупності Аналітичне дослідження – спрямоване не тільки на характеристику основних елементів системи, а й на встановлення причин, Соціальні процеси у статичній формі і в динамічних змінах : разові дослідженняповторні дослідження Разове дослідження - надає інформацію про стан об'єкта аналізу, про кількісні характеристики певного явища безпосередньо в Повторне дослідження – це дослідження одного й того ж об’єкту, що здійснюється через певні проміжки часу, Повторні дослідження :трендовіпанельні лонгітюдні Трендове дослідження - здійснюється в аналогічних вибірках в межах однієї генеральної сукупності з інтервалами в часі Панельне дослідження - обстежує одну й ту ж сукупність через однакові часові інтервали. Лонгітюдне дослідження - враховує розвиток сукупності, що вивчається. Соціологічний моніторинг -являє собою цілісну систему визначення змін у суспільстві на основі аналізу масових уявлень про Етапи проведення соціологічного дослідження включає такі основні : 1) підготовчий, передбачає формування програми дослідження; 2) етап ПИТАННЯ 2Програма соціологічного дослідження, її структура Програма, як правило, включає дві частини:Перша частина - методологічнаДруга частина - процедурна (методична) Методологічна частина – передбачає:формування соціальної проблеми;визначення цілей та завдань дослідження; характеристику об'єкта й предмета вивчення; процедуру Методична частина – містить :стратегічний план дослідження; обґрунтування вибірки, окреслення основних процедур збирання та аналізу вихідних Проблемою вважають усвідомлення об'єктивне протиріччя, що вимагає нагального розв'язання; це - суперечність між незадовільним станом певної Мета – це загальна регулятивна ідея, що спрямовує дії дослідників, формує проект їх наукового пошуку. Об'єктом може бути будь-яка спільність, організація, соціальний інститут, соціальні відносини чи взаємодії між групами, котрі виступають Предметом виступають найбільш значущі з теоретичної або практичної точки зору особливості, сторони дії, які необхідно ретельно Інтерпретація понять – це процедура розтлумачення, пояснення, уточнення змісту понять, які використовуються для характеристики досліджуваної проблеми. Операціоналізації понять передбачає сукупність операцій, в процесі яких необхідні соціологічні терміни подрібнюються на складові елементи Гіпотеза – це наукове передбачення, що висувається для пояснення певних фактів, явищ чи процесів, які треба Основні вимоги до гіпотез : верифікованість, або можливість перевірки, підтвердження з допомогою відповідних понять-індикаторів;несуперечливість з уже Вибірка становить ту частину заданої спільності, яка дозволяє робити висновки про всю сукупність в цілому Типи вибірки: – випадкова – використовується при наявності повної статистичної інформації про генеральну сукупність– Типи вибірки: – стратифікована – передбачає попередній поділ всієї генеральної сукупності на страти (верстви), в кожній Генеральна сукупність – це вся сукупність одиниць спостереження, якої торкається досліджувана проблема, частина генеральної сукупності, що Інструментарій дослідження:анкетиопитувальні листибланки інтерв'юкарткищоденники спостереженьсоціометричні карткитаблиці експертних оцінок Питання 3. Методи збирання та обробки первинної соціологічної інформаціїСоціологічне опитування – метод збору первинної вербальної інформації Різновиди опитування:анкетування інтерв'ю експрес-опитуваннясоціометрія Анкетування – письмове опитування за допомогою анкети, що містить упорядкований набір питань, які представляють досліджувану проблему Анкета, як правило, складається з трьох частин:увідної ( преамбула)основноїдемографічної І частина анкети (преамбула)містить звернення соціологів до респондента з поясненням мети дослідження, важливості участі респондента, характеристики ІІ частина анкетискладається з декількох змістових блоків питань, об'єднаних певною темою. ІІІ частина анкетикласифікаційна (паспортна) встановлює соціально-демографічні та професійно-кваліфікаційні відомості про респондентів Види питань за характеристиками та призначенням :контактні запитання слугують встановленню довірливого контакту з респондентом, мають викликати контрольні запитання призначені для перевірки правдивості і несуперечливості відповідей, визначення їх достовірності та щирості;буферні запитання мають За характером відповідей вирізняють такі види запитань:закриті запитання - пропонують респонденту декілька варіантів готових відповідей, серед напівзакриті питання передбачають варіанти відповідей, сформульованих дослідником, а також можливість власної вільної відповіді;шкальні запитання, відповіді на Анкетування може бути:очним -коли анкета заповнюється в присутності соціолога; заочним - поштове або пресове опитування; індивідуальним Інтерв'ю – один з основних видів опитування, що передбачає безпосередньо усну соціально-психологічну взаємодію між соціологом та Залежно від форми й характеру вагань та відповідей розрізняють:стандартизоване інтерв'ю – соціолог користується листком опитування з Залежно від числа респондентів:індивідуальне інтерв'югрупове інтерв'ю; Залежно від способу спілкування:особисте інтерв’ютелефонне інтерв’ю Залежно від частоти проведення:одноразове інтерв'ю багаторазове (панельне) інтерв'ю Метод експерименту використовують як допоміжний, для отримання інформації про причинно-наслідкові залежності, про приплив певних змінних факторів ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Презентацию Методика конкретно-соціологічних досліджень, из раздела: Обществознание ,  в формате PowerPoint (pptx) можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам материалов: Политика защиты авторских прав

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Ірина Миколаївна Соціологія та політологія Миколаївський національний аграрний університетКафедра економічної теорії і суспільних наук

Викладач: доктор філософії з економіки, доцент Лесік Ірина Миколаївна

Соціологія та політологія

Миколаївський національний аграрний університет

Кафедра економічної теорії і суспільних наук

Викладач: доктор філософії з економіки, доцент Лесік Ірина Миколаївна


Слайд 2

соціологічного дослідження, її структура.3. Методи збирання та обробки первинної соціологічної інформації.

Тема 2. Методика конкретно-соціологічних досліджень

План
1. Поняття, види, етапи проведення соціологічного дослідження.
2. Програма соціологічного дослідження, її структура.
3. Методи збирання та обробки первинної соціологічної інформації.


Слайд 3

логічно послідовних методологічних, методичних і органгізаційно-технічних процедур, пов'язаних між собою єдиною метою щодо отримання достовірної

Питання 1. Поняття, види, етапи проведення соціологічного дослідження

Соціологічне дослідження – це система логічно послідовних методологічних, методичних і органгізаційно-технічних процедур, пов'язаних між собою єдиною метою щодо отримання достовірної інформації про конкретні соціальні явища або процеси для їх використання у практиці соціального управління


Слайд 4

Залежно від складності й масштабу поставлених завдань :

розвідувальне (пілотажне)
описове
аналітичне


Слайд 5

елементів основного дослідження та внесення до них необхідних корективів.

Розвідувальне дослідження – це

попереднє дослідження, що проводиться з метою перевірки, уточнення, всіх елементів основного дослідження та внесення до них необхідних корективів.


Слайд 6

охоплює досить великі сукупності людей, неоднорідних за своїми параметрами.

Описове дослідження –

має на меті визначення структури, форми й характеру досліджуваного явища, охоплює досить великі сукупності людей, неоднорідних за своїми параметрами.


Слайд 7

й на встановлення причин, детермінант * певного процесу.______________________________________ДЕТЕРМІНАНТА (англ. Determinant) — фактор (елемент), який обумовлює те чи

Аналітичне дослідження –

спрямоване не тільки на характеристику основних елементів системи, а й на встановлення причин, детермінант * певного процесу.
______________________________________
ДЕТЕРМІНАНТА (англ. Determinant) — фактор (елемент), який обумовлює те чи інше явище. 


Слайд 8

дослідження

Соціальні процеси у статичній формі і в динамічних змінах :

разові дослідження
повторні дослідження


Слайд 9

певного явища безпосередньо в момент його вивчення.

Разове дослідження -

надає інформацію про стан об'єкта аналізу, про кількісні характеристики певного явища безпосередньо в момент його вивчення.


Слайд 10

через певні проміжки часу, в однакових чи відмінних соціальних умовах.

Повторне дослідження –

це дослідження одного й того ж об’єкту, що здійснюється через певні проміжки часу, в однакових чи відмінних соціальних умовах.


Слайд 11

Повторні дослідження :

трендові
панельні
лонгітюдні


Слайд 12

з інтервалами в часі з метою аналізу змін на рівні певної групи.

Трендове дослідження -

здійснюється в аналогічних вибірках в межах однієї генеральної сукупності з інтервалами в часі з метою аналізу змін на рівні певної групи.


Слайд 13

інтервали.

Панельне дослідження -

обстежує одну й ту ж сукупність через однакові часові інтервали.


Слайд 14

Лонгітюдне дослідження -

враховує розвиток сукупності, що вивчається.


Слайд 15

аналізу масових уявлень про них

Соціологічний моніторинг -

являє собою цілісну систему визначення змін у суспільстві на основі аналізу масових уявлень про них


Слайд 16

програми дослідження; 2) етап збору первинної соціологічної інформації (польовий); 3) підготовка отриманої інформації до опрацювання

Етапи проведення соціологічного дослідження включає такі основні :

1) підготовчий, передбачає формування програми дослідження;
2) етап збору первинної соціологічної інформації (польовий);
3) підготовка отриманої інформації до опрацювання та її обробка;
4) аналіз опрацьованої інформації, оформлення заключних документів, формулювання висновків та практичних рекомендацій.


Слайд 17

ПИТАННЯ 2

Програма соціологічного дослідження, її структура


Слайд 18

(методична)

Програма, як правило, включає дві частини:

Перша частина - методологічна
Друга частина - процедурна (методична)


Слайд 19

й предмета вивчення; процедуру інтерпретації та операціоналізації понять; розгортання основних гіпотез.

Методологічна частина – передбачає:

формування соціальної проблеми;
визначення цілей та завдань дослідження; характеристику об'єкта й предмета вивчення;
процедуру інтерпретації та операціоналізації понять;
розгортання основних гіпотез.


Слайд 20

збирання та аналізу вихідних даних.

Методична частина – містить :

стратегічний план дослідження;
обґрунтування вибірки,
окреслення основних процедур збирання та аналізу вихідних даних.


Слайд 21

між незадовільним станом певної системи та незнанням способів його подолання.


Проблемою вважають усвідомлення об'єктивне протиріччя, що вимагає нагального розв'язання; це - суперечність між незадовільним станом певної системи та незнанням способів його подолання.


Слайд 22

їх наукового пошуку.


Мета – це загальна регулятивна ідея, що спрямовує дії дослідників, формує проект їх наукового пошуку.


Слайд 23

між групами, котрі виступають джерелом конфлікту, кризи, соціальної дестабілізації.


Об'єктом може бути будь-яка спільність, організація, соціальний інститут, соціальні відносини чи взаємодії між групами, котрі виступають джерелом конфлікту, кризи, соціальної дестабілізації.


Слайд 24

дії, які необхідно ретельно дослідити.


Предметом виступають найбільш значущі з теоретичної або практичної точки зору особливості, сторони дії, які необхідно ретельно дослідити.


Слайд 25

для характеристики досліджуваної проблеми.


Інтерпретація понять – це процедура розтлумачення, пояснення, уточнення змісту понять, які використовуються для характеристики досліджуваної проблеми.


Слайд 26

на складові елементи


Операціоналізації понять передбачає сукупність операцій, в процесі яких необхідні соціологічні терміни подрібнюються на складові елементи


Слайд 27

чи процесів, які треба підтвердити або відкинути в ході дослідження.


Гіпотеза – це наукове передбачення, що висувається для пояснення певних фактів, явищ чи процесів, які треба підтвердити або відкинути в ході дослідження.


Слайд 28

відповідних понять-індикаторів;несуперечливість з уже відомими науковими фактами;простота, відсутність численних варіантів та протилежних припущень;відповідність наявним у

Основні вимоги до гіпотез :

верифікованість, або можливість перевірки, підтвердження з допомогою відповідних понять-індикаторів;
несуперечливість з уже відомими науковими фактами;
простота, відсутність численних варіантів та протилежних припущень;
відповідність наявним у розпорядженні соціолога методам емпіричного дослідження.


Слайд 29

сукупність в цілому


Вибірка становить ту частину заданої спільності, яка дозволяє робити висновки про всю сукупність в цілому


Слайд 30

інформації про генеральну сукупність– систематична або механічна – здійснюється добір осіб з генеральної сукупності за

Типи вибірки:

– випадкова – використовується при наявності повної статистичної інформації про генеральну сукупність
– систематична або механічна – здійснюється добір осіб з генеральної сукупності за певним кроком
– гніздова – обирають деякі статистичні групи («гнізда» або «кластери»),


Слайд 31

страти (верстви), в кожній з яких проводиться випадкова або механічна вибірка;– пропорційна або квотна –

Типи вибірки:

– стратифікована – передбачає попередній поділ всієї генеральної сукупності на страти (верстви), в кожній з яких проводиться випадкова або механічна вибірка;
– пропорційна або квотна – добір обстежуваної сукупності здійснюється відповідно до найважливіших пропорцій генеральної сукупності;
– багатоступенева – процедура вибірки розбивається на декілька етапів, на кожному з яких змінюються одиниці та методи відбору


Слайд 32

частина генеральної сукупності, що безпосередньо стає об'єктом вивчення в результаті спеціальних селективних процедур.


Генеральна сукупність – це вся сукупність одиниць спостереження, якої торкається досліджувана проблема, частина генеральної сукупності, що безпосередньо стає об'єктом вивчення в результаті спеціальних селективних процедур.


Слайд 33

Інструментарій дослідження:

анкети
опитувальні листи
бланки інтерв'ю
картки
щоденники спостережень
соціометричні картки
таблиці експертних оцінок


Слайд 34

збору первинної вербальної інформації про явища індивідуальної чи суспільної свідомості або об'єктивні факти, події, процеси

Питання 3. Методи збирання та обробки первинної соціологічної інформації

Соціологічне опитування – метод збору первинної вербальної інформації про явища індивідуальної чи суспільної свідомості або об'єктивні факти, події, процеси у вигляді звернення соціологів до респондентів з переліком впорядкованих питань, об'єднаних загальною темою дослідження.


Слайд 35

Різновиди опитування:

анкетування
інтерв'ю
експрес-опитування
соціометрія


Слайд 36

які представляють досліджувану проблему на рівні емпіричних індикаторів.


Анкетування – письмове опитування за допомогою анкети, що містить упорядкований набір питань, які представляють досліджувану проблему на рівні емпіричних індикаторів.


Слайд 37

Анкета, як правило, складається з трьох частин:

увідної ( преамбула)
основної
демографічної


Слайд 38

важливості участі респондента, характеристики дослідницької групи, порядку й принципів заповнення анкети.

І частина анкети (преамбула)

містить звернення соціологів до респондента з поясненням мети дослідження, важливості участі респондента, характеристики дослідницької групи, порядку й принципів заповнення анкети.


Слайд 39

ІІ частина анкети

складається з декількох змістових блоків питань, об'єднаних певною темою.


Слайд 40

ІІІ частина анкети

класифікаційна (паспортна) встановлює соціально-демографічні та професійно-кваліфікаційні відомості про респондентів


Слайд 41

з респондентом, мають викликати інтерес, бажання щиро допомогти дослідникам;основні запитання, відповіді на які виступають основою

Види питань за характеристиками та призначенням :

контактні запитання слугують встановленню довірливого контакту з респондентом, мають викликати інтерес, бажання щиро допомогти дослідникам;
основні запитання, відповіді на які виступають основою інформації висновків про досліджувані явища;
запитання-фільтри використовують для «відсіювання» некомпетентних осіб;


Слайд 42

та щирості;буферні запитання мають на меті переключити увагу респондентів з однієї проблеми на іншу; найчастіше


контрольні запитання призначені для перевірки правдивості і несуперечливості відповідей, визначення їх достовірності та щирості;
буферні запитання мають на меті переключити увагу респондентів з однієї проблеми на іншу; найчастіше починаються з формулювання «Як Ви думаєте...».


Слайд 43

варіантів готових відповідей, серед яких він може вибрати один або більше;відкриті запитання передбачають вільну форму

За характером відповідей вирізняють такі види запитань:

закриті запитання - пропонують респонденту декілька варіантів готових відповідей, серед яких він може вибрати один або більше;
відкриті запитання передбачають вільну форму відповіді, що надається самим респондентом;


Слайд 44

відповіді;шкальні запитання, відповіді на які подаються у вигляді шкали, де необхідно відмітити той чи інший


напівзакриті питання передбачають варіанти відповідей, сформульованих дослідником, а також можливість власної вільної відповіді;
шкальні запитання, відповіді на які подаються у вигляді шкали, де необхідно відмітити той чи інший якісний показники.


Слайд 45

або пресове опитування; індивідуальним або груповим.

Анкетування може бути:

очним -коли анкета заповнюється в присутності соціолога;
заочним - поштове або пресове опитування;
індивідуальним або груповим.


Слайд 46

взаємодію між соціологом та респондентом з метою отримання даних, необхідних для аналізу.


Інтерв'ю – один з основних видів опитування, що передбачає безпосередньо усну соціально-психологічну взаємодію між соціологом та респондентом з метою отримання даних, необхідних для аналізу.


Слайд 47

користується листком опитування з чітким й послідовним порядком запитань, які в основному є закритими; сфокусоване

Залежно від форми й характеру вагань та відповідей розрізняють:

стандартизоване інтерв'ю – соціолог користується листком опитування з чітким й послідовним порядком запитань, які в основному є закритими;
сфокусоване (наплів стандартизоване) - використовується «путівник інтерв'ю» з переліком як строго необхідних, так і імовірнісних питань;
глибинне, коли інтерв'юер має значну свободу у проведенні інтерв'ю, у кількості, порядку, формулюванні питань і спілкуванні з респондентом


Слайд 48

Залежно від числа респондентів:

індивідуальне інтерв'ю
групове інтерв'ю;


Слайд 49

Залежно від способу спілкування:

особисте інтерв’ю
телефонне інтерв’ю


Слайд 50

Залежно від частоти проведення:

одноразове інтерв'ю
багаторазове (панельне) інтерв'ю


Слайд 51

приплив певних змінних факторів на хід соціальних процесів.


Метод експерименту використовують як допоміжний, для отримання інформації про причинно-наслідкові залежності, про приплив певних змінних факторів на хід соціальних процесів.


Слайд 52ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


  • Имя файла: metodika-konkretno-sotsіologіchnih-doslіdzhen.pptx
  • Количество просмотров: 14
  • Количество скачиваний: 0