Разделы презентаций


Презентация на тему Генетична термінологія і символіка

Содержание

Генетика - наука про спадковість і мінливість організмів та організацію спадкового матеріалу.
Тема: Генетична термінологія і символіка. 
 Методи генетичних досліджень. 
 Закони Г.Менделя, 
 їх статичний Генетика - наука про спадковість і мінливість організмів та організацію спадкового Основою сучасної генетики є хромосомна теорія спадковості 1902 р. Її сформулювали у Теодор Бовері німецький біолог Волтер Саттон американський зоолог на основі відкриттів Грегора Менделя, австрійського біолога 
 і ботаніка Основні положення 
 хромосомної теорії спадковості 1. Ознаки організмів визначаються елементарними одиницями спадковості – генами. 2. Ген- частина молекули ДНК. 6. Відстань між генами в хромосомі пропорційна відсотку кросинговеру. 7. Існують структурні та регуляторні гени. Основні генетичні поняття. нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Він кодує первинну структуру молекул поліпептиду, білка, певного — це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й Алельні гени бувають: домінантні рецесивні Алель, яка в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого нею стану Домінантні алелі позначають великими латинськими літерами (А, В, С, D тощо), а це сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітини організму Генотип - це сукупність усіх ознак і властивостей організму , що формується унаслідок взаємодії генотипу Предметом генетичних досліджень 
 є явища спадковості мінливості це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак та їхніх станів у Генетична символіка Перше гібридне покоління F1 (від латинського filiale –діти) Батьківське покоління Р (від латинського Знак схрещування - Х Жіноча гамета Чоловіча гамета Методи 
 генетичного 
 аналізу. Закони Менделя Закон одноманітності гібридів 
 першого покоління У разі схрещування двох організмів, що належать до Закон розщеплення У разі схрещування гібридів першого покоління (двох гетерозиготних організмів) у Закон незалежного успадкування ознак кожна пара альтернативних варіантів ознак успадковується незалежно від інших пар Гіпотеза чистоти гамет Під час утворення статевих клітин відбувається розходження спадкових чинників, які Цитологічні основи розщеплення генів (перший закон спадковості) визначаються парністю хромосом, поведінкою хромосом Статичний характер закону незалежного комбінування станів ознак можна довести, записавши хід схрещування 1. Статичний характер закону одноманітності: АА Х аа = Аа 100% за фенотипом і генотипом. 3. Статистичний характер закону незалежного комбінування ознак: АаВв х АаВв = 9 : 3 :
Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 Генетика -
наука про спадковість і
мінливість організмів

Генетика - наука про спадковість і мінливість організмів та організацію спадкового матеріалу.

та організацію
спадкового матеріалу.


Слайд 3 Основою сучасної генетики є
хромосомна теорія спадковості

Основою сучасної генетики єхромосомна теорія спадковості

Слайд 4 1902 р.
Її сформулювали у
Теодор Бовері
німецький біолог
Волтер Саттон
американський зоолог

1902 р.Її сформулювали уТеодор Боверінімецький біологВолтер Саттонамериканський зоолог

Слайд 5 на основі відкриттів
Грегора Менделя,
австрійського біолога і ботаніка

на основі відкриттівГрегора Менделя,австрійського біолога 
 і ботаніка

Слайд 6 Основні положення хромосомної теорії спадковості

Основні положення 
 хромосомної теорії спадковості

Слайд 7 1. Ознаки організмів визначаються
елементарними одиницями спадковості –

1. Ознаки організмів визначаються елементарними одиницями спадковості – генами.2. Ген- частина молекули ДНК.3. Гени містяться

генами.
2. Ген- частина молекули ДНК.
3. Гени містяться в хромосомах.


Кожна хромосома є групою зчеплення генів.
4. Гени в хромосомах розташовані

лінійно. Кожний ген у хромосомі займає певне місце (локус).
5. Між гомологічними хромосомами може відбуватися обмін алельними генами
(кросинговер).

Слайд 8 6. Відстань між генами в хромосомі пропорційна відсотку

6. Відстань між генами в хромосомі пропорційна відсотку кросинговеру.7. Існують структурні та регуляторні гени.8. Структурні

кросинговеру.
7. Існують структурні та регуляторні гени.
8. Структурні гени кодують

синтез білків.
9. Регуляторні гени контролюють і спрямовують діяльність структурних генів.
10.

Усередині гена можуть відбуватися рекомбінації та мутації.
11. Генотип функціонує як єдине ціле.

Слайд 9 Основні генетичні поняття.

Основні генетичні поняття.

Слайд 10 нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Він

нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Він кодує первинну структуру молекул поліпептиду, білка, певного

кодує первинну структуру молекул поліпептиду, білка, певного типу РНК

або ж взаємодіє з
регуляторним білком.
Ген -
це ділянка

молекули

Слайд 11 — це гени, що перебувають у
різних

— це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме

станах, але займають
одне й те саме місце (локус)


в хромосомах однієї пари
(гомологічних хромосомах)
та визначають різні стани

певної ознаки.

Алельні гени


Слайд 12 Алельні гени бувають:
домінантні
рецесивні

Алельні гени бувають: домінантнірецесивні

Слайд 13 Алель, яка в присутності
іншої завжди проявляється
у

Алель, яка в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого нею стану ознаки, називається -

формі кодованого нею
стану ознаки, називається
- домінантною,
а

та, що не проявляється
— рецесивною


Слайд 14 Домінантні алелі позначають
великими латинськими
літерами (А, В,

Домінантні алелі позначають великими латинськими літерами (А, В, С, D тощо), а відповідні їм рецесивні

С, D тощо),
а відповідні їм рецесивні —
малими

(a, b, c, d тощо).


Слайд 15 це сукупність генетичної
інформації, закодованої в
генах клітини

це сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітини організму Генотип -

організму
Генотип -


Слайд 16 це сукупність усіх ознак і
властивостей організму ,

це сукупність усіх ознак і властивостей організму , щоформується унаслідок взаємодії генотипу з чинниками довкілля.

що
формується унаслідок
взаємодії генотипу з
чинниками довкілля.

Фенотип -


Слайд 17 Предметом генетичних досліджень є явища
спадковості
мінливості

Предметом генетичних досліджень 
 є явищаспадковостімінливості

Слайд 18 це властивість живих
організмів передавати свої

це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу потомкам, забезпечуючи спадкоємність поколінь


ознаки й особливості
онтогенезу потомкам,
забезпечуючи спадкоємність
поколінь організмів.


.
Спадковість -


Слайд 19 Мінливість -
це здатність живих організмів
набувати нових ознак

Мінливість -це здатність живих організмів набувати нових ознак та їхніх станів у процесі індивідуального розвитку.

та їхніх
станів у процесі індивідуального
розвитку.


Слайд 20 Генетична символіка
Перше гібридне покоління
F1
(від латинського filiale –діти)
Батьківське покоління
Р
(від

Генетична символікаПерше гібридне поколінняF1(від латинського filiale –діти)Батьківське поколінняР(від латинського parentale –батьки)

латинського parentale –батьки)


Слайд 21 Знак схрещування -
Х
Жіноча гамета
Чоловіча гамета

Знак схрещування -ХЖіноча гаметаЧоловіча гамета

Слайд 22 Методи генетичного аналізу.

Методи 
 генетичного 
 аналізу.

Слайд 25 Закони Менделя

Закони Менделя

Слайд 26 Закон одноманітності гібридів першого покоління
У разі схрещування двох

Закон одноманітності гібридів 
 першого поколінняУ разі схрещування двох організмів, що належать до різних чистих

організмів,
що належать до різних чистих ліній
(двох гомозиготних

організмів)
і відрізняються за однією
альтернативною ознакою,
перше покоління гібридів

буде
одноманітним і нестиме тільки
домінантну ознаку.

Слайд 27 Закон розщеплення
У разі схрещування гібридів
першого покоління
(двох

Закон розщепленняУ разі схрещування гібридів першого покоління (двох гетерозиготних організмів) у другому поколінні гібридів спостерігається

гетерозиготних організмів)
у другому поколінні гібридів
спостерігається розщеплювання
за

фенотипом 3:1.


Слайд 28 Закон незалежного успадкування ознак
кожна пара альтернативних варіантів ознак

Закон незалежного успадкування ознаккожна пара альтернативних варіантів ознак успадковується незалежно від інших пар і дає

успадковується незалежно від інших пар і
дає розщеплення 3:1

по кожній парі. При
дигібридному схрещуванні серед гібридів
другого покоління

спостерігається
розщеплення 9:3:3:1.
Цей закон справедливий лише для ознак,
у яких гени, що їх кодують належать до
різних груп зчеплення, тобто знаходяться
в різних хромосомах.

Слайд 29 Гіпотеза чистоти гамет
Під час утворення статевих клітин
відбувається

Гіпотеза чистоти гаметПід час утворення статевих клітин відбувається розходження спадкових чинників, які до цього містилися

розходження спадкових
чинників, які до цього містилися
попарно в

соматичних клітинах,
унаслідок чого вони не можуть
потрапити до однієї

гамети
(тобто кожна гамета несе один алель
з пари).


Слайд 30 Цитологічні основи розщеплення
генів (перший закон спадковості)
визначаються

Цитологічні основи розщеплення генів (перший закон спадковості) визначаються парністю хромосом, поведінкою хромосом диплоїдних клітин при

парністю хромосом,
поведінкою хромосом диплоїдних
клітин при мейозі (спарювання

і
розходження гомологічних
хромосом) і наступним
заплідненням статевих клітин,
хромосоми

яких несуть по одному
алелю генних пар.

Слайд 31 Статичний характер закону
незалежного комбінування
станів ознак можна

Статичний характер закону незалежного комбінування станів ознак можна довести, записавши хід схрещування за допомогою решітки Пеннета.

довести,
записавши хід схрещування
за допомогою решітки Пеннета.


Слайд 32 1. Статичний характер закону одноманітності:
АА Х аа =

1. Статичний характер закону одноманітності:АА Х аа = Аа 100% за фенотипом і генотипом.2. Статичний

Аа 100% за фенотипом і генотипом.

2. Статичний характер закону

розщеплення:
Аа х Аа = АА; Аа; аа.
1 : 2 :

1 - за генотипом
3 :1 - за фенотипом.


 • Имя файла: genetichna-termіnologіya-і-simvolіka.pptx
 • Количество просмотров: 41
 • Количество скачиваний: 0