Дауыссыз дыбыстар

Содержание

Слайд 2

Анықтау сұрақтар Фонетика нені зерттейді? “Әліпби” сөзі қалай жасалған? Қазақ әліпбиі қандай әліпбилердің

Анықтау сұрақтар

Фонетика нені зерттейді?
“Әліпби” сөзі қалай жасалған?
Қазақ әліпбиі қандай әліпбилердің негізінде

қай жылдары жасалды?
Әліпбиде көрсетілген таңбалар?
Әріп дегеніміз не?
Қазақ тіліне тән қанша, қандай дыбыстар бар?
Дауысты дыбыстар дегеніміз не?
Слайд 3

Дауысты дыбыстардың жіктелуі Дауысты дыбыстар: а, е, о, ө, е, ы, і, ұ,

Дауысты дыбыстардың жіктелуі

Дауысты дыбыстар: а, е, о, ө, е, ы, і,

ұ, ү, и, э, у (12 дыбыс)
Слайд 4

Ақпанның он жетісі Дауыссыз дыбыстар, түрлері

Ақпанның он жетісі

Дауыссыз дыбыстар, түрлері

Слайд 5

Дауыссыз дыбыстар: б, в, г, ғ, д, ж, з, й, к, қ, л,

Дауыссыз дыбыстар:

б, в, г, ғ, д, ж, з, й, к, қ,

л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, һ, (у) (25 дыбыс)
Слайд 6

262-жаттығу п-б т-д к-г қ-ғ с-з ш-ж ...айдасың, са...ар, са...тау, қа...ылда, ла...ылда, са...ақ

262-жаттығу

п-б

т-д

к-г

қ-ғ

с-з

ш-ж

...айдасың, са...ар, са...тау, қа...ылда, ла...ылда, са...ақ

Ба...пақ, қа...ақ, са...ақ, ...ақ, ...абыс, ...алап,

...әрі, ...аналық

Ә...е, е...ін, кө...тем, кө...ер, ...үл, ...еремет, тө..., те...еу

Қа...аз, ка...ты, ба...дарлама, ба...ыр, ...асыр, ...арыш, ...асық, қа...

А...амат, ба...тыр, сү...бе, сү...істі, ...ағыз, қа...

Ша...пау, қа...ымас, қа...қын, ...апырақ, ...иен, ...аттық, ...алтылда.

Слайд 7

Әзіл жұмбақ Фонетикалық екі ұғым Бірі мен бірі сыбайлас, Бірі – айтылады да

Әзіл жұмбақ

Фонетикалық екі ұғым
Бірі мен бірі сыбайлас,
Бірі – айтылады да

естіледі,
Екіншісі – жазылады да көрінеді.

Өз құрамында үш буын, жеті әріп бар,
Жалпы қарауындағы әріптері
Құрамындағыдан алты есе көп

Бір ағашта отыз жеті алма,
Оны алып жемек болсаң,
Он шақтысы тамағыңнан еркін өтіп кетеді
Қалғандары қақтығып барып өтеді

(Дыбыс, әріп)

(Алфавит)

(Дауысты, дауыссыз дыбыс)

Слайд 8

Кім тауып оқи алады?

Кім тауып оқи алады?

Слайд 9

Сызбаны толтыр

Сызбаны толтыр

Слайд 10

Әліпбиді сөйлетемін

Әліпбиді сөйлетемін

Слайд 11

Аа

Аа

Слайд 12

Әә

Әә

Слайд 13

Бб (бэ)

Бб (бэ)

Слайд 14

Вв (вэ)

Вв (вэ)

Слайд 15

Гг (гэ)

Гг (гэ)

Слайд 16

Ғғ (ға)

Ғғ (ға)

Слайд 17

Дд (дэ)

Дд (дэ)

Слайд 18

Ее

Ее

Слайд 19

Ёё (йо)

Ёё (йо)

Слайд 20

Жж (жэ)

Жж (жэ)

Слайд 21

Зз (зэ)

Зз (зэ)

Слайд 22

Ии

Ии

Слайд 23

Йй

Йй

Слайд 24

Кк (ка)

Кк (ка)

Слайд 25

Ққ (қа)

Ққ (қа)

Слайд 26

Лл (эл)

Лл (эл)

Слайд 27

Мм (эм)

Мм (эм)

Слайд 28

Нн (эн)

Нн (эн)

Слайд 29

Ңң (эң)

Ңң (эң)

Слайд 30

Оо

Оо

Слайд 31

Өө

Өө

Слайд 32

Пп (пэ)

Пп (пэ)

Слайд 33

Рр (эр)

Рр (эр)

Слайд 34

Сс (эс)

Сс (эс)

Слайд 35

Тт (тэ)

Тт (тэ)

Слайд 36

Уу

Уу

Слайд 37

Ұұ

Ұұ

Слайд 38

Үү

Үү

Слайд 39

Фф (эф)

Фф (эф)

Слайд 40

Хх (ха)

Хх (ха)

Слайд 41

һ (һа)

һ (һа)

Слайд 42

Цц (цэ)

Цц (цэ)

Слайд 43

Чч (чэ)

Чч (чэ)

Слайд 44

Шш (ша)

Шш (ша)

Слайд 45

Щщ (ща)

Щщ (ща)

Слайд 46

ъ (айыру белгісі)

ъ (айыру белгісі)

Слайд 47

Ыы

Ыы

Слайд 48

Іі

Іі

Слайд 49

ь (жеңішкелік белгісі)

ь (жеңішкелік белгісі)

Слайд 50

Ээ

Ээ

Слайд 51

Юю (йу)

Юю (йу)

Слайд 52

Яя (йа)

Яя (йа)