Разделы презентаций


Презентация на тему Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Лекція 2

Содержание

2.1. Суть, значення та вимоги до фінансової інформації Фінансовий стан підприємства аналізують за допомогою фінансової інформації. При цьому досліджують: - зобов’язання та джерела їх покриття; величину прибутку (збитку) та витрати діяльності; якість активів та швидкість їх обертання; грошові потоки
Розділ 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу План 2.1. Суть, значення та вимоги до фінансової інформації 2.1. Суть, значення та вимоги до фінансової інформації  	Фінансовий стан підприємства аналізують за Фінансова звітність використовується для розрахунку найважливіших показників поточної й минулої діяльності. Зокрема це стосується ліквідності, Фінансова звітність – сукупність усіх форм звітності, які побудовані на інформації, яку одержують на основі Фінансова звітність будується згідно встановлених вимог, найважливішими з яких є: корисність для зовнішніх і внутрішніх За допомогою фінансової звітності розв’язуються такі завдання:   а) досліджується взаємозв ’ Згідно з стандартами бухгалтерського обліку найважливішою фінансовою звітністю є: Баланс підприємства – ф.№1; Звіт про Найважливішими принципами складання фінансової звітності є: безперервності функціонування підприємства; нарахування; відповідності; облікової політики; єдиного грошового 2.2. Структура балансу підприємства 	Баланс – звіт, за допомогою якого аналізується фінансовий стан підприємства, в Активи включають наявні ресурси (майно) підприємства, у які інвестовано фінансові засоби. Розділи активу, як і Необертові активи (іммобілізовані кошти) включають: нематеріальні активи; основні засоби; капіталовкладення. Обертові активи (мобільні кошти) включають: - запаси товарно-матеріальних цінностей; дебіторську заборгованість; поточні фінансові інвестиції; грошові Джерела фінансових коштів відображаються в пасиві балансу. Загальний підсумок активу балансу має складати суму зобов’язань Аналіз фінансового стану має дати оцінку активів, зобов’язань та обсягу власного капіталу, що слугує основою 2.3. Звіт про фінансові результати як джерело фінансового аналізу  	Звіт про фінансові результати (ф. Звіт складається з трьох розділів. Перший має назву “Фінансові результати”. Інформація, що тут Другий розділ Звіту (ф.№2) слугує для дослідження операційних витрат у зв’язку з Третій розділ містить інформацію, що стосується розрахунку чистого прибутку, що припадає на просту акцію, а Звіт про рух грошових коштів складається з 3-х розділів: операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Перша Другий розділ – інвестиційна діяльність містить інформацію про сукупність операцій у зв’язку з купівлею та Витрати на придбання нематеріальних активів та основних засобів;  Надходження коштів за результатами продажу Третій розділ “Фінансова діяльність” характеризує рух власного та позикового капіталу в зв’язку з:  емісією Базою складання звіту про рух грошових коштів слугує “Баланс”, “Звіт про фінансові результати”, а також 2.5. Звіт про власний капітал та Примітки до звітності Складання звіту регулюється П (С)БО №5. Найважливішими функціями власного капіталу є: захист прав кредиторів; кредитоспроможності; довгострокового фінансування; розподілу доходів і активів Власний капітал на підприємстві може утворюватися шляхом внесення власни-ками (акціонерами) грошових коштів і інших активів, Власний капітал розміщений в першому розділі пасиву. Він включає:  статутний капітал;  додатковий капітал;
Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Розділ 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
План
2.1. Суть, значення

Розділ 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізуПлан2.1. Суть, значення та вимоги до фінансової інформації2.2. Структура балансу

та вимоги до фінансової інформації
2.2. Структура балансу підприємства
2.3. Звіт

про фінансові результати
2.4. Звіт про рух грошових коштів
2.5. Звіт про

власний капітал та Примітки до звітності


Слайд 2 2.1. Суть, значення та вимоги до фінансової

2.1. Суть, значення та вимоги до фінансової інформації 	Фінансовий стан підприємства аналізують за допомогою

інформації
Фінансовий стан підприємства аналізують за допомогою фінансової інформації.

При цьому досліджують:
- зобов’язання та джерела їх покриття;
величину прибутку (збитку)

та витрати діяльності;
якість активів та швидкість їх обертання;
грошові потоки тощо.

Слайд 3 Фінансова звітність використовується для розрахунку найважливіших показників поточної

Фінансова звітність використовується для розрахунку найважливіших показників поточної й минулої діяльності. Зокрема це стосується ліквідності,

й минулої діяльності. Зокрема це стосується ліквідності, платоспроможності, фінансової

стійкості, кредитоспроможності тощо.


Слайд 4 Фінансова звітність – сукупність усіх форм звітності, які

Фінансова звітність – сукупність усіх форм звітності, які побудовані на інформації, яку одержують на основі

побудовані на інформації, яку одержують на основі даних фінансового

обліку.


Слайд 5 Фінансова звітність будується згідно встановлених вимог, найважливішими з

Фінансова звітність будується згідно встановлених вимог, найважливішими з яких є: корисність для зовнішніх і внутрішніх

яких є: корисність для зовнішніх і внутрішніх споживачів. Найважливішими

вимогами її побудови є: прозорість, надійність, вірогідність, перевіреність, порівняльність, доступність,

неупередже-ність, однозначність, своєчасність.

Слайд 6 За допомогою фінансової звітності розв’язуються такі

За допомогою фінансової звітності розв’язуються такі завдання: а) досліджується взаємозв ’ язок та результати

завдання:
а) досліджується взаємозв ’ язок та результати

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
б) вишукуються можливості поліпшення

фінансового стану;
в) розробляються заходи та забезпечується пошук невикористаних резервів покращення фінансового стану.

Слайд 7 Згідно з стандартами бухгалтерського обліку найважливішою фінансовою звітністю

Згідно з стандартами бухгалтерського обліку найважливішою фінансовою звітністю є:Баланс підприємства – ф.№1;Звіт про фінансові результати

є:
Баланс підприємства – ф.№1;
Звіт про фінансові результати – ф.

№2;
Звіт про власний капітал – ф. №4;
Звіт про рух грошових

коштів – ф.№ 5;
Примітки до звітів – ф.№5.

Слайд 8 Найважливішими принципами складання фінансової звітності є:
безперервності функціонування підприємства;
нарахування;
відповідності;
облікової

Найважливішими принципами складання фінансової звітності є:безперервності функціонування підприємства;нарахування;відповідності;облікової політики;єдиного грошового вимірника;послідовності.

політики;
єдиного грошового вимірника;
послідовності.Слайд 9 2.2. Структура балансу підприємства
Баланс – звіт, за допомогою

2.2. Структура балансу підприємства	Баланс – звіт, за допомогою якого аналізується фінансовий стан підприємства, в якому

якого аналізується фінансовий стан підприємства, в якому відбито на

встановлену дату обсяг активів, зобов’язань і власний капітал.


Слайд 11 Активи включають наявні ресурси (майно) підприємства, у які

Активи включають наявні ресурси (майно) підприємства, у які інвестовано фінансові засоби. Розділи активу, як і

інвестовано фінансові засоби. Розділи активу, як і статті розміщені

в залежності від ступеня ліквідності.


Слайд 12 Необертові активи (іммобілізовані кошти) включають:
нематеріальні активи;
основні засоби;
капіталовкладення.

Необертові активи (іммобілізовані кошти) включають:нематеріальні активи;основні засоби;капіталовкладення.

Слайд 13 Обертові активи (мобільні кошти) включають:
- запаси товарно-матеріальних цінностей;
дебіторську

Обертові активи (мобільні кошти) включають:- запаси товарно-матеріальних цінностей;дебіторську заборгованість;поточні фінансові інвестиції;грошові кошти.

заборгованість;
поточні фінансові інвестиції;
грошові кошти.


Слайд 14 Джерела фінансових коштів відображаються в пасиві балансу. Загальний

Джерела фінансових коштів відображаються в пасиві балансу. Загальний підсумок активу балансу має складати суму зобов’язань

підсумок активу балансу має складати суму зобов’язань та власного

капіталу (пасив балансу).


Слайд 15 Аналіз фінансового стану має дати оцінку активів, зобов’язань

Аналіз фінансового стану має дати оцінку активів, зобов’язань та обсягу власного капіталу, що слугує основою

та обсягу власного капіталу, що слугує основою оцінювання:
зміни економічного

потенціалу;
інвестиційну привабливість і ступінь ризику;
обсяг і структуру фінансової діяльності;
фінансову стійкість,

ліквідність та платоспроможність;
стан кредитування.

Слайд 17 2.3. Звіт про фінансові результати як джерело фінансового

2.3. Звіт про фінансові результати як джерело фінансового аналізу 	Звіт про фінансові результати (ф. №2)

аналізу
Звіт про фінансові результати (ф. №2) – містить

інформацію, що слугує для розрахунку доходів, витрат та кінцевих фінансових

результатів, що відображені по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності. Інформація звіту дає можливість визначити чистий прибуток (збиток).

Слайд 18

Звіт складається з трьох розділів. Перший має назву

Звіт складається з трьох розділів. Перший має назву “Фінансові результати”. Інформація, що тут поміщена слугує

“Фінансові результати”. Інформація, що тут поміщена слугує для розрахунку:
виручки

від реалізації, яка визначається вартістю реалізованої продукції;
валового прибутку від основної

діяльності (прибуток від реалізації) – різниця між обсягом виручки та витратами на реалізацію;
чистого прибутку – різниця між загальною сумою прибутку і податком на прибуток.

Слайд 19


Другий розділ Звіту (ф.№2) слугує для дослідження операційних

Другий розділ Звіту (ф.№2) слугує для дослідження операційних витрат у зв’язку з виробництвом, реалізацією, управлінням.

витрат у зв’язку з виробництвом, реалізацією, управлінням. Вони розміщені

по економічних елементах.


Слайд 20 Третій розділ містить інформацію, що стосується розрахунку чистого

Третій розділ містить інформацію, що стосується розрахунку чистого прибутку, що припадає на просту акцію, а

прибутку, що припадає на просту акцію, а також величину

дивідендів. Оцінка прибутку слугує базисом аналізу минулої операційної діяльності з

метою оцінки інвестиційної привабливості.

Слайд 212.4. Звіт про рух грошових коштів
Тут міститься

2.4. Звіт про рух грошових коштів Тут міститься інформація, яку використовують для аналізу надходження та

інформація, яку використовують для аналізу надходження та вибуття грошових

коштів, до складу яких включають: гроші в касі, розрахункових рахунках

або інших фінансових інституціях, які можуть бути використані для фінансового забезпечення поточних операцій.

Слайд 22 Звіт про рух грошових коштів складається з 3-х

Звіт про рух грошових коштів складається з 3-х розділів: операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Перша

розділів: операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Перша – відноситься

до основної.


Слайд 23 Другий розділ – інвестиційна діяльність містить інформацію про

Другий розділ – інвестиційна діяльність містить інформацію про сукупність операцій у зв’язку з купівлею та

сукупність операцій у зв’язку з купівлею та продажем довгострокових

(необертових) активів і короткострокових (поточних) фінансових інвестицій. Витрати, які інвестовані

при цьому є передумовою отримання доходу в майбутньому. Найважливішими з яких є:

Слайд 24 Витрати на придбання нематеріальних активів та основних

Витрати на придбання нематеріальних активів та основних засобів; Надходження коштів за результатами продажу необертових

засобів;
Надходження коштів за результатами продажу необертових активів, а

також фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки);
Позики іншим суб’єктам діяльності.


Слайд 25 Третій розділ “Фінансова діяльність” характеризує рух власного та

Третій розділ “Фінансова діяльність” характеризує рух власного та позикового капіталу в зв’язку з: емісією акцій;

позикового капіталу в зв’язку з:
емісією акцій;
виплатою дивідендів;
викупом

акцій власної емісії;
одержанням та погашенням позик.


Слайд 26 Базою складання звіту про рух грошових коштів слугує

Базою складання звіту про рух грошових коштів слугує “Баланс”, “Звіт про фінансові результати”, а також

“Баланс”, “Звіт про фінансові результати”, а також дані аналітичного

бухгалтерського обліку.


Слайд 27 2.5. Звіт про власний капітал та Примітки до

2.5. Звіт про власний капітал та Примітки до звітностіСкладання звіту регулюється П (С)БО №5.Власний капітал

звітності
Складання звіту регулюється П (С)БО №5.
Власний капітал – різниця

між вартістю майна (актив балансу) і борговими зобов’язаннями підприємства.


Слайд 28 Найважливішими функціями власного капіталу є:
захист прав кредиторів;
кредитоспроможності;
довгострокового фінансування;
розподілу

Найважливішими функціями власного капіталу є:захист прав кредиторів;кредитоспроможності;довгострокового фінансування;розподілу доходів і активів .

доходів і активів .


Слайд 29 Власний капітал на підприємстві може утворюватися шляхом внесення

Власний капітал на підприємстві може утворюватися шляхом внесення власни-ками (акціонерами) грошових коштів і інших активів,

власни-ками (акціонерами) грошових коштів і інших активів, а також

відрахуванням частини прибутку.


Слайд 30 Власний капітал розміщений в першому розділі пасиву. Він

Власний капітал розміщений в першому розділі пасиву. Він включає: статутний капітал; додатковий капітал; резервний капітал;

включає:
статутний капітал;
додатковий капітал;
резервний капітал;
нерозподілений прибуток.


  • Имя файла: Іnformatsіyne-zabezpechennya-fіnansovogo-analіzu-lektsіya-2.pptx
  • Количество просмотров: 21
  • Количество скачиваний: 0